Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Problemer med mail

Forhold omkring optagelse på Egaa Gymnasium

Samtaler, faglige test og optagelsesprøver – ved Egaa Gymnasium 

Adgangsforudsætninger


I 2019 og efterfølgende år skal du som ansøger til de 3-årige gymnasiale uddannelser:
 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:
 • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.
Hvis du ikke har bekræftet det faglige niveau fra din vurdering af uddannelsesparathed, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.

Har du mindst 2,0, men under 3,0, og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også mulighed for optagelse.
 
 

Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurderingen er UU’s helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.
For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du som skrevet ovenfor have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
Derudover indgår en vurdering af forhold som:
 • Kan du tage ansvar og strukturere sin hverdag?
 • Er du aktiv, selvstændig og initiativrig?
 • Kan du koncentrere sig?
 • Er du motiveret for at gå i gymnasiet, og har eleven et realistisk billede af de krav, som uddannelsen stiller?
 • Kan du samarbejde og indgå i et klassefællesskab med respekt for forskelligheder?

Samtale og faglige test 

Ikke uddannelsesparate
 

Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de få elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. Konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.
 
På Egaa Gymnasium anvendes de faglige test, samtaler og optagelsesprøver på samme måde som på de øvrige gymnasiale uddannelser i Aarhus. De anvendes ved optagelse af elever, som enten er erklærede ikke-uddannelsesparate, som ikke bekræfter deres standpunktskarakterer ved eksamen eller som ikke har aflagt fuld afgangsprøve i grundskolen.

En elev, som optages på en gymnasial uddannelse efter en test, samtale eller prøve, optages ikke nødvendigvis på den skole, som har afholdt prøven; her bliver eleven sidestillet med øvrige ansøgere, som heller ikke er garanteret en plads på den skole, som er valgt som 1. prioritet. Afviklingen af faglige test, samtaler og optagelsesprøver følger bestemmelserne i Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser.
 
En elev, som UU-vejlederen har vurderet til at være ikke-uddannelsesparat, kan sammen med forældrene anmode om, at gymnasiet foretager en vurdering. Prøven følger ministeriets centralt stillede opgave.

 

Individuel kompetencevurdering 

Ved en individuel kompetencevurdering er skolens procedure:

 • Ansøger fremsender relevant skriftlig dokumentation for faktiske kompetencer
 • En faglærer vurderer om de faktiske kompetencer svarer til de formelle kompetencekrav
 • Eventuelt prøve i de relevante fag
 • Rektor træffer en afgørelse
 • Afgørelse meddeles ansøger