Vi møder dig, hvor du er, og giver dig mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.

Egaa Gymnasium

Vi møder dig, hvor du er, og giver dig mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.

Forhold omkring optagelse på Egaa Gymnasium

Samtaler, faglige test og optagelsesprøver – ved Egaa Gymnasium 


På Egaa Gymnasium anvendes faglige test, samtaler og optagelsesprøver på samme måde som på de øvrige gymnasiale uddannelser i Aarhus. De anvendes ved optagelse af elever, som enten er erklærede ikke-uddannelsesparate eller som ikke har aflagt fuld afgangsprøve i grundskolen. En elev, som optages på en gymnasial uddannelse efter en test, samtale eller prøve, optages ikke nødvendigvis på den skole, som har afholdt prøven; her bliver eleven sidestillet med øvrige ansøgere, som heller ikke er garanteret en plads på den skole, som er valgt som 1. prioritet. Afviklingen af faglige test, samtaler og optagelsesprøver følger bestemmelserne i Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser.
 

Samtale og faglige test 

- gælder for ikke-uddannelsesparate elever 
En elev, som UU-vejlederen har vurderet til at være ikke-uddannelsesparat, kan sammen med forældrene anmode om, at gymnasiet også foretager en vurdering. Gymnasiet vil derefter vurdere, om eleven skal til en samtale eller til en eller flere faglige test. 
Faglige årsager til den manglende parathed.
Hvis eleven af faglige årsager er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat, indkalder gymnasiet eleven til skriftlige prøver i fagene dansk, matematik og engelsk. Hver af prøverne varer ca. 20 - 30 minutter. Eleven får efterfølgende besked på, om prøverne skal følges op af enten en samtale eller yderligere mundtlige eller skriftlige prøver i fysik/kemi eller fremmedsprog. 
Personlige eller sociale årsager til manglende parathed.
Hvis eleven af sociale eller personlige grunde er erklæret ikke-uddannelsesparat, er udgangspunktet for skolens vurdering en personlig samtale med eleven. Skolen vurderer efterfølgende, om det er relevant med en faglig test. Det kan være nødvendigt at indhente baggrundsoplysninger om eleven, ligesom en samtale med forældrene kan være relevant. Ved samtalen vil følgende forhold være centrale: 
Kan eleven tage ansvar og strukturere sin hverdag? 
Er eleven aktiv, selvstændig og initiativrig? 
Kan eleven koncentrere sig? 
Er eleven motiveret for at gå i gymnasiet, og har eleven et realistisk billede af de krav, som uddannelsen stiller? 
Kan eleven samarbejde og indgå i et klassefællesskab med respekt for forskelligheder? 

Eleven vil efterfølgende få besked fra Ungdommens Uddannelsesvejledning om, hvorvidt vedkommende kan optages på en gymnasial uddannelse.
 

Optagelsesprøver 

- gælder for elever uden fuld afgangsprøve fra grundskolen 
En elev, som ikke har aflagt eller ikke er indstillet til at aflægge de nødvendige afgangsprøver fra grundskolen, skal til en obligatorisk optagelsesprøve for at blive optaget i gymnasiet. Det betyder, at eleven skal til prøve i dansk, matematik, engelsk og 2. fremmedsprog eller fysik/kemi. Gymnasiet orienterer om prøvens forløb ved indkaldelsen til prøven. De faglige prøver kan være enten skriftlige eller mundtlige. Når eleven har aflagt prøverne, giver Ungdommens Uddannelses-vejledning eleven besked om, hvorvidt vedkommende kan optages eller ej.
 

Fordelingsregler

Læs her om, hvordan eleverne bliver fordelt ud på de forskellige gymnasier

 

Deltagerbetaling

Læs reglerne omkring deltagerbetaling her på UVM's hjemmeside

 

Individuel kompetencevurdering 

Ved en individuel kompetencevurdering er skolens procedure:

  • Ansøger fremsender relevant skriftlig dokumentation for faktiske kompetencer
  • En faglærer vurderer om de faktiske kompetencer svarer til de formelle kompetencekrav
  • Eventuelt prøve i de relevante fag
  • Rektor træffer en afgørelse
  • Afgørelse meddeles ansøger