Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Egaa Gymnasium

Faglighed, Fællesskab, Nysgerrighed, Handlekraft

Problemer med mail

Ofte stillede spørgsmål

 

1. Hvornår får man svar på gymnasieansøgning?

Din svardato afhænger af, om du har ansøgt direkte efter 9./10. klasse eller ej.

Har du søgt direkte efter 9./10. klasse vil du få svar senest 1. juni, om du er optaget. Der vil du blive foreløbigt optaget på et gymnasium. Hvis du ikke har valgt det gymnasium, du er blevet optaget på, skal du bekræfte pladsen. Din plads er foreløbig, indtil du får dine afsluttende karakterer fra folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du ikke søger direkte efter 9./10. klasse er der ingen fastsat svardato – du skal henvende dig til det sted, du har søgt optagelse på.

Hvis du ikke har fået svar, skal du kontakte din første prioritet i din ansøgning.
 

 

2. Hvor vigtige er gymnasiekarakterer?

Gymnasiekarakterer bruges som adgangskrav på mange videregående uddannelser. Dit gennemsnit er dog ikke det eneste, der afgør, om du kan komme ind på videregående uddannelse eller få et job. Her har din personlighed og dine familieforhold også betydning. Forskere har undersøgt, om ens karaktergennemsnit i 3.g har betydning for, om man dropper ud af sin uddannelse, og har fundet at mange med lave karaktergennemsnit også fuldførte deres uddannelse.

Udover dette skal du forberede dig på at nogle videregående uddannelser også har optagelsesprøver udover kravene til dine karakterer.

 

 

3. Hvordan beregnes gymnasiegennemsnittet?

På STX vægtes fagene som følger:

Obligatoriske fag

Fag

Årskarakterens vægt

Eksamenskarakterens vægt

Dansk A (mundtligt)

1

1

Dansk A (skriftligt)

1

1

Engelsk B (mundtligt)

0,75

0,75

Engelsk B (skriftligt)

0,75

0,75

Fysik C

1

1

Historie A

2

2

Idræt C

1

1

Matematik B (mundtligt)*

0,75

0,75

Matematik B (skriftligt)*

0,75

0,75

Matematik C (mundtligt)*

0,5

1

Matematik C (skriftligt)*

0,5

Ikke muligt

Oldtidskundskab C

1

1

Religion C

1

1

Samfundsfag C

1

1

2. fremmedsprog på A – begynder. (mundtligt)

1

1

2. fremmedsprog på A – begynder. (skriftligt)

1

1

2. fremmedsprog på B – fortsætter. (mundtligt)

0,75

1,5

2. fremmedsprog på B – fortsætter. (skriftligt)

0,75

Ikke muligt

Kunstnerisk fag C

1

1

Naturvidenskabeligt fag C

1

1

Naturvidenskabeligt fag C

1

1

NV – naturvid. grundforløb

Ikke muligt

0,25

AP – almen sprogforståelse

Ikke muligt

0,25

SRP - studieretningsprojekt

Ikke muligt

2

*Matematik er C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau.

Studieretningsfag og valgfag

Fag

Årskarakterens vægt

Eksamenskarakterens vægt

Fag på A (mundtligt)

1

1

Fag på A (skriftligt)

1

1

Naturvidenskabeligt fag B (mundtligt)

0,75

1,5

Naturvidenskabeligt fag B (skriftligt)

0,75

Ikke muligt

Øvrige fag på B-niveau

1,5

1,5

Fag på C-niveau

1

1

Et eksempel på ligningen kunne se således ud:

Du har fået 7 i årskarakter i tysk B skriftligt og mundtligt og du får 4 til eksamen. Faget vægter 0,75 både mundtligt og skriftligt i årskarakter, men det vægter 1,5 til eksamen. Da bliver gennemsnittet:

(7*0,75) + (7*0,75) + (4*1,5) / (0,75+0,75+1,50) =5,5

For det samlede gennemsnit ganger du først karaktererne med deres vægt. Derefter lægger du alle de vægtede karakterer sammen. Sidenhen lægger du alle vægtene, du har brugt, sammen. Til sidst dividerer du summen af de vægtede karakterer med summen af vægtene.

 

 

4. Hvordan skriver man en gymnasieansøgning?

Du skal søge optagelse til STX gennem optagelse.dk senest 1. marts det år, hvor du ønsker at starte på STX. Du kan se under punkt et, hvordan du får svar, og hvilke svarfrister der gælder for lige netop dig.

Når du ansøger gennem optagelse.dk skal du angive dine prioriteter i den rækkefølge, du ønsker dem opfyldt i. Er du elev i grundskolen, kan du her læse mere om, hvordan du skal udfylde din ansøgning. Er du ikke elev i grundskolen, kan du her læse mere om, hvordan du skal udfylde din ansøgning.

 

 

5. Hvilket gymnasium hører jeg til i Aarhus?

Når du søger ind på STX, har du frit valg mellem alle almene gymnasier i hele landet. Du kan sætte et gymnasium som din første prioritet, men du er ikke garanteret en plads der. De fleste elever får dog opfyldt deres første prioritet.

Hvis du ikke bliver optaget på din første prioritet, undersøges det om der er plads på anden prioriteten, derefter tredje prioriteten, osv. indtil der er fundet en plads til dig.

De nye regler om elevfordeling til gymnasiale uddannelser trådte i kraft 1. juli 2022, hvilket indebærer at elever i fremtiden skal fordeles på baggrund af forældrenes indkomst. Men folketinget har besluttet, at det ikke gælder som fordelingskriterie for skoleåret 2023/2024. Således gælder det for skoleåret 2023/2024 at eleverne fordeles efter transporttiden fra bopælen til gymnasiet, hvis der er flere ansøgere end pladser på et givent gymnasium.

Hvis der ikke kan findes en plads på nogen af de gymnasier, ansøgeren har ønsket, forsøger fordelingsmekanismen at finde den 1. prioriterede uddannelse på et gymnasium med plads, hvor ansøgeren har kortest mulig transporttid indenfor 45 minutter.

 

 

6. Hvilken studieretning skal jeg vælge?

Hvilken studieretning du bør vælge, kommer an på dine uddannelsesmæssige drømme efter gymnasiet. Udover disse drømme er det f.eks. også værd at lægge mærke til, hvilke fag du var interesseret i i grundforløbet, hvilke muligheder dine valgfag giver dig og hvordan du passer ind socialt.

 

 

7. Hvad er STX-gymnasium?

STX er en 3-årig gymnasialuddannelse, der er alment dannende indenfor humaniora, natur- og samfundsvidenskab. Uddannelsen foregår som en kombination af selvstændigt arbejde og samarbejde med andre. Efter STX-eksamen kan studenten søge optagelse på en videregående uddannelse.

En STX består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

De obligatoriske fag er:

 • A-niveau: dansk og historie.

 • B-niveau: engelsk, matematik, 2. fremmedsprog (hvis det er et fortsættersprog, ellers på A-niveau).

·         C-niveau: fysik, idræt, oldtidskundskab, religion, samfundsfag, et kunstnerisk fag samt to af fagene biologi, informatik, kemi eller naturgeografi.

·         Elever, der har flere end tre fremmedsprog eller tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau, skal alene have matematik på C-niveau. 

·         De kunstneriske fag er billedkunst, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik. 

·         Eleverne skal vælge et 2. fremmedsprog, som kan være et begyndersprog (fransk, tysk, italiensk, kinesisk, russisk, spansk) på A-niveau, eller et fortsættersprog (fransk, tysk og spansk) på mindst B-niveau.

Derudover gælder der særlige regler for fagkombinationer, der afhænger af, hvilket hovedområde din studieretning hører til.

 

 

Hvad er et grundforløb?

Grundforløbet går i sin essens ud på at introducere eleverne for studieretningernes fagområder, fag og faglige krav, der stilles i gymnasiet.

Du vil blive undervist i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt et udvalg af de studieretningsfag, vi tilbyder. Altså et grundlag hvorudfra du skal træffe dit endelige valg om studieretning. Derudover er det naturvidenskabelige grundforløb og almen sprogforståelse en del af grundforløbet. Eksamenskarakteren i de to forløb kommer til at fremgå på dit eksamensbevis.

 

 

Hvad består en studieretning af?

En studieretning er den gren af faglig specialisering, du kan vælge på gymnasiet. Den består som regel af to til tre fag der danner et fagligt samspil i kombination med de obligatoriske fag.

Der findes fire hovedområder inden for studieretninger; ”Kunst”, ”Naturvidenskab”, ”Samfundsvidenskab” og ”Sprog”, med hver deres faglige profil og retning for videregående uddannelse. Studieretningerne består som udgangspunkt af to allerede fastlagte fag på A-niveau eller et fag på A-niveau og et på B-niveau. I kombination med de obligatoriske fag og dine valgfag udgør disse fag dit studieretningsforløb.

 

 

Hvad er flerfaglighed?

I løbet af din tid på gymnasiet, vil du opleve at gennemgå flere flerfaglige forløb som forberedelse til dit studieretningsprojekt i 3.g. De vil blandt andet indeholde basal videnskabsteori og metode. I 1.g drejer det sig om dansk-historieopgaven, mens det i 2.g drejer sig om studieretningsopgaven. Udover dette arrangerer vi flere flerfaglige forløb, som fremgår af din studieplan.

Studieretningsprojektet i 3.g skrives som udgangspunkt i to fag og afsluttes med en obligatorisk prøve bestående af en vurdering af det skriftlige materiale og en mundtlig eksamen. Karakteren kommer til at fremgå på dit eksamensbevis.

 

 

8. Hvad kan man efter STX?

STX-studentereksamen er adgangsgivende til en lang række uddannelser. På adgangskortet kan du se præcis hvilke fagkombinationer, der giver adgang til hvilke uddannelser.

Her er en kortoversigt:

 • Erhvervsakademiuddannelser: Finansøkonom, markedsføringsøkonom, multimediedesigner, militære uddannelser.

 • Professionsbacheloruddannelser: Diplomingeniør, bygningskonstruktør, folkeskolelærer, pædagog, journalist, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, jordemoder, radiograf.

 • Universitetsuddannelser: Agronom, biologi, datalogi, fysik, kemi, matematik, medicin (læge), farmaceut, tandlæge, jura, psykologi, statskundskab, civilingeniør, sprog, historie og mange flere.

 

 

9. Hvad er adgangskravene til STX?

For at komme inde på STX stilles der følgende krav:

·         Du skal have søgt om rettidig optagelse til det skoleår, du ønsker at starte på gymnasiet.

·         Du skal være vurderet uddannelsesparat med et gennemsnit på mindst 5 af alle afsluttende standpunktskarakterer i 8./9./10. klasse.

·         Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5. – 9. klasse i folkeskolen eller tilsvarende prøveforberedende undervisning.

·         Du skal have gået til folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse og bestået dem i henhold til folkeskolens regler.

·         Du skal have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved folkeskolens obligatoriske afgangsprøve.

Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.

Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

 

 

Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat

Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat, men ellers opfylder adgangskravene, kan du med et gennemsnit på mindst 6 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen optages på STX.

 

 

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

 

 

10. Hvornår søger man SU til ungdomsuddannelse

Som elev på en ungdomsuddannelse kan du, kvartalet efter du fylder 18, modtage SU.

For at kunne få SU er der følgende særlige krav udover de generelle krav:

 • Ungdomsuddannelsen skal være godkendt til SU

 • Fylder du 18 i januar, februar eller marts, kan du søge SU i marts og tidligst få SU i april

 • Fylder du 18  i april, maj eller juni, kan du søge SU i juni og tidligst få SU i juli

 • Fylder du 18 i juli, august eller september, kan du søge SU i september og tidligst få SU i oktober

 • Fylder du 18 i oktober, november eller december, kan du søge SU i december og tidligst få SU i januar året efter

 • Undtagelse for udenlandske statsborgere

  • Er du udenlandsk statsborger, er der en undtagelse om, at du kan søge SU i minSU tre måneder før, du kan få SU fra.

 • Går du på en ungdomsuddannelse, og er du 18-19 år, er satsen på din SU afhængig af:

  • dine forældres indkomst

  • om du bor hos dine forældre eller ej

 • Går du på en ungdomsuddannelse og er du over 20 år, er satsen på din SU afhængig af:

  • Satsen for din SU er afhængig af om du bor hos dine forældre eller ej.

  • Hvis du er hjemmeboende og er startet ny uddannelse den 1. juli 2014 eller senere, er satsen for din SU fra juli 2015 også afhængig af dine forældres indkomst.