Erhvervssamarbejde med Vestas Control Systems

I forbindelse med 2g-studieretningsopgaven og studieturen til Kina, har 2012v arbejdet med bæredygtig udvikling og alternative energikilder i fagene samfundsfag og fysik. Fokus har været på EU's 2030 klima- og energimål, samt på de teknologiske muligheder for at nå disse mål ved udvikling af energisektoren.

 

Den 6. februar 2014 var klassen på besøg hos Vestas Control Systems i Hammel, hvor der var rundvisning i produktionen ved Senior Vice President Ole Thomsen, efterfulgt af en indføring i Vestas' organisatoriske struktur og strategi for fremtiden. Eleverne fik et fint indblik i hvorledes Ole Thomsen og Vestas ser på fremtiden, og hvilke parametre de finder vigtige for virksomhedens og den danske energisektors fremtidige konkurrenceevne.

 

I forlængelse heraf arbejdede eleverne på studieturen til Beijing i marts måned 2014, med at gennemføre undersøgelser af kinesernes viden om forureningen som følge af brugen af fossile brændsler, og af deres holdninger til hvorledes Kina bør agere energipolitisk i fremtiden. Dette skete dels ved en spørgeskemaundersøgelse som blev gennemført sammen med de kinesiske elever under besøget på Yaohua High School, Egaa Gymnasiums venskabsskole i Tianjin, og dels ved interview med kinesere på gaden i Beijing.

 

 

Besøg på Århus Havn

De sidste lektioner skal vi bruge på at lave et projekt for Århus Havn i form af en artikel til deres blad Magasinet Århus Havn, som jeg har vedhæftet et eksemplar af her.

Vi starter med at brainstorme over mulige problemstillinger eller emner for artikler. Herefter går i sammen i ca. firemandsgrupper, og I starter med at konkretisere jeres problemstilling og lede efter litteratur.

Den overordnede opgaveformulering tager udgangspunkt i de udfordinger, som Århus Havn står overfor. Her kunne det være interessant både at arbejde med havnens rolle i den globale økonomi set i et historisk perspektiv, eller man kunne vælge en problemstilling, der mere omhandler lokale problematikker. Det kunne fx dreje sig om infrastrukuren og den trafikale adgang til og fra havnen.

Lektien til lektionen onsdag er at tænke over mulige problemstillinger og vinkler på emnet.

Globalisering: Sahana+Vibeke

Turisme: Trine R+Sofie

Forretning-turisme: Emil, Jeppe, Mathias

De bynære arealer: Stine, Sara, Laura, Amalie

Havnene udvikling til storhavn (globalisering/handel)

Havnetunnelen/infrastruktur: Andreas, Johan, Michael

Havnens forhold til byen: Josefine, Martha, Trine A., Michala, Mathilde

Industrialiseringen og Aarhus Havn. Besøg onsdag 1/5 2013 - klik på billedet

Industrialiseringen

TEMA: INDUSTRIALISERINGEN

Hold: 2z hi

Indhold:

I forløbet kommer vi til at fokusere på industrialiseringen i Århus og mere præcist havnens rolle i industrialiseringen. Vi skal se på, hvordan Århus ændrede sig i takt med industrialiseringen socialt og økonomisk. På den ene side er man afhængig af havnen og de mange arbejdspladser, som den genererer, men på den anden side vil man gerne flytte arbejdspladserne og den megen trafik væk fra bymidten. Problematikken omkring arbejdspladsernes placering tæt på byen og folks boliger er ikke ny, men stadig meget relevant og aktuel, og den opleves især omkring havnen og anlæggelsen af den ny havnetunnel.

Midt i forløbet vil vi besøge havnen og høre deres udlægning af problematikken. Vi vil herefter arbejder med et projekt, som formuleres i forlængelse af besøget.

Udviklingen i Århus sættes i forhold den generelle udvikling i Danmark, hvor vi kommer omkring de sociale problemer og den økonomiske vækst og velstand, som perioden medførte.

Kernestof

·         Industrialiseringen

Fokuspunkter

– dokumentere viden om forskellige samfundsformer

– formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid

– analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne

Modul

Dato

Emne

Indhold/aktivitet

Materiale/lektie

1

 

Uge 16

Tirs.16/4

Århus’ industrihistorie

Overblik over byens industrivirksomheder

Industrialiseringens historie fortalt gennem Århus

 

Beskrivelse af livet i byen under industrialiseringen.

 

Visning af film om havnen og oliemøllen

 

Google Earth: Virtuel byvandring

 

Levevilkår: Kilden

Indretning af arbejderlejlighed

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/bytyper-fabriksbyen-12/

 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/bytyper-fabriksbyen-22/

 

Spørgsmål: 1) Hvordan forandrer Århus sig grundlæggende i perioden fra 1870 til 1910?; 2) Nævn de mest markante industrivirksomheder og læg mærke til, hvor de præcist ligger/lå i byen; 3) Hvad var ”det fødevareindustrielle kompleks” og hvilken rolle spillede det i industrialiseringen?; 4)  Hvad var hemmeligheden bag chokoladefabrikkens opståen?; 5) Hvad var årsagerne til, at mange fabrikker flyttede ud af byen?

 

Kilde: En ufaglært kvindes erindringer i Peter Frederiksen m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, s. 178-181

2

Uge 16

Tors.18/4

Befolkningseksplosion og sociale problemer

Baggrunden: Den politiske og økonomiske udvikling

Andelsbevægelsen

Grundlovsændring og forfatningskamp

Demokratik udvikling: Parlamentarisme og kvinders valgret

 

Den demografiske udvikling/transition

Urbanisering og udvandring

Velfærdsordninger: Fattighjæp og alderdomsforsørgelse

Landbrugets mekanisering: Andelsbevægelsen

 

Skriveøvelse

Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime 2006: 153-158

 

Læsefokusspørgsmål: 1) Hvad betyder den demografiske transition, og hvordan udviklede den sig fra 1800-2000?; 2) Hvordan udvikledes indbyggertallet i DK?; 3) Hvilke velfærdsordninger var der i slutningen af 1800-tallet?; 4) Hvad gik andelsbevægelsen ud på, og hvilken rolle spillede den i industrialiseringen?

3

Uge 17

Tirs.23/4

Industrialiseringen og arbejderbevægelsen

Højre og Venstre og forfatningskampen

Estrups provisoriske finanslove

Parlamentarisme

 

Industrialisering og transportrevolution

Arbejderbevægelsen og Pio

Socialdemokratiets dannelse

Septemberforliget

 

Partisystemet

 

Skolereform

Demokratisering: Kvinders stemmeret og valglov

Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime 2006: 158-167

158-161: Skimmes

 

Læsefokusspørgsmål: 1) Hvad var forklaringen på industriens vækst i slutningen af 1800-tallet?; 2) Hvem var Louis Pio?; 3) Hvad gik konflikten på arbejdsmarkedet i 1899 ud på?; 4) Hvad var indholdet i Septemberforliget?; 5) Hvem var de fire gamle partier, og hvad karakteriserede deres politik?; 6) Hvad karakteriserede kønsrollerne i hhv. arbejder-, land- og borgerskabsfamilien?

4

Uge 17

Ons.24/4

Den anden industrielle revolution

Genopbygning og forsigtig vækst

 

De glade tressere

 

Diskussion: Hvilke forudsætninger for industrialisering?

Havnens placering ift. infrastruktur og arbejdskraften

Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime 2006: 220-225

 

Læsefokusspørgsmål: 1) Hvilke problemer stod dansk landbrug overfor i perioden efter 2.vk, og hvordan forsøgte man at løse dem?; 2) Hvilke forhold besværliggjorde økonomiens vækst i 1950’erne?; 3) Hvad var årsagen til den anden industrielle revolution?

 

Find artikel om havnen og industrialiseringen

 

 

6

Uge 18

Ons.1/5

Ekskursion

Besøg på Århus og Søfarsmuseet

7

Uge 21

Ons.22/5

Projekt

Eleverne kommer med ideer til projekt.

Valg af projekt.

 

Skrivning af artikel.

Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime 2006: 278-279

 

Tænk over hvilket projekt, du kunne tænke dig at arbejde med for Århus Havn.

8

Uge 21

Tors.23/5

Projekt

Arbejde med artiklerne

9

Uge 21

Fre.24/5

Projekt

Færdiggørelse af artiklerne

 

 


Samarbejde med AROS

Erhvervsøkonomiholdet har arbejdet sammen med AROS markedstingschef Bettina Bach Nielsen om, hvordan markedsføringen af AROS 27 (en AROS klub for 18 til 27 årige) kan udbygges med dit input gymnasieelever kan give.

Læs om projektet her

Se elevbesvarelserne på video her

Video 1

Video 2

 

Video 3

 

Den Gamle By

Samarbejdspartnere: Den Gamle By, Århus Statsgymnasium og Egaa Gymnasium

Fag: historie (1.g) og tysk (2.g og 3.g) og for Egaa Gymnasiums

Vedkommende: en tysk gymnasieklasse  fra  og deres lærere fra Blomberg.

Produkt: Eleverne har udarbejdet flyers på tysk med målgruppen: unge tyske turister.

I tysk indgik projektet som en del af en temalæsning: Romantikken: Livet i 1800-tallet.
Egaa Gymnasium – 2.g-niveau:

Materiale::
På rejse i H.C. Andersens miljø:
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/miljoe_danmark_2_05_p4-7-dk.htm 

spurensuchen suhr: Das Leben im 19. Jahrhundert http://www.spurensuchesuhr.ch/62.0.html

Billeder: http://goo.gl/23X2e

Tysk turistguide fra Den Gamle By:
”Unterwegs in Den Gamle By”. Aarhus 2011
Den Gamle Bys hjemmeside: http://www.dengamleby.dk/
Brüder Grimm: Schneewittchen

Perspektivtekst: Rammstein: Sonne og musikvideoen
Centralt i projektet stod teksterne ”Schneewittchen” og ”Sonne” samt arbejdet med at udarbejde pjecerne, som talte for en skriftlig aflevering.
Vi startede med at besøge ”Den Gamle By”, hvor vi blev modtaget af museumsinspektoren, der holdt et fælles oplæg om Den Gamle By” og om samarbejdet. Derefter viste museumsinspektøren eleverne rundt i mindre grupper i Den Gamle By”. Efter rundvisningen gik eleverne rundt på egen hånd.
Eleverne afleverede i grupper derefter et første udkast til pjecen i forbindelse med et tysk gymnasiebesøg. De danske elever fremlagde udkast til flyers og ruter for de tyske elever og guidede dem rundt i ”Den Gamle By”. Desuden gav jeg respons på deres udkast. Efter en periode færdigskrev eleverne de tyske flyers og afleverede på ny. Til sidst blev elevernes flyers mailet til ”Den Gamle By”. 


Projekt med Niras

1w SA og Fy: Niras og energirigtigt byggeri

(Se detaljeret oversigt over projektet her)


I skal planlægge et energirigtigt byggeri. Resultatet af Jeres arbejde skal dokumenteres i en projektrapport og udvalgte dele skal fremlægges mundtligt.

Vi begynder med et besøg på Niras, hvor I får et indblik i, hvilke problemstillinger Niras står overfor, når de skal planlægge og udføre energivenligt byggeri til en byggekonkurrence.
Jeres projekt kommer til at ligne de vilkår, Niras arbejder under.

I skal i løbet af en uge arbejde med projektet, som fremlægges for TB, MU og Andrew Ferguson Dunn fra Niras i en præsentation på max. 5 min. Præsentationen efterfølges af spørgsmål fra TB, MU og Andrew. Til slut kårer vi en vinder!

Hver gruppe får tildelt en bestemt opgave: parcelhus, etagehus eller administrationsbygning – og målene med Jeres arbejde i grupperne er:
• Beregning af energiforbruget til opvarmning af byggeriet i et år.
• En prioriteret liste over forslag til energitiltag for bygningen. Valg og prioritering skal begrundes både mht. private overvejelser og samfundsmæssige overvejelser. Herunder kan indgå vurderinger af miljøpåvirkningen fra byggeriet, dvs. de anvendte materialers bæredygtighed og livs-cyklus-analyse (herunder CO2-udledning ved produktion og transport af materialerne).

Bedømmelseskriterierne:
• Korrekte beregninger og argumentation.
• Jeres evne til i jeres projekt at redegøre for nødvendigheden af at tænke i bæredygtig udvikling ud fra samfundsøkonomiske betragtninger og problemerne med at gøre det – altså vækstbegrebet og målkonflikten: vækst – økologisk balance og løsningen på det: Bæredygtig udvikling.
• Hvor godt får I formidlet jeres produkt under fremlæggelsen.

Tidsplan:
Ons.25/4: Kl. 8.30-9.30 Besøg på Niras: (TB, MU, Andrew) Kort præsentation af virksomheden og introduktion til opgaven.
Ons. 25/4, 3. modul: Arbejde i grupper (TB), mulighed for måling af U-værdi for flamingo eller Rockwool.
Fre. 27/4, 3. modul: Arbejde i grupper (MU).
Man. 30/4, 2. modul: Arbejde i grupper (TB).
Ons. 2/5, 1. modul: fremlæggelser og bedømmelser, aflevering af skriftligt produkt (TB, MU, Andrew).

Organisering:
Det er grupperne selv, der styrer arbejdet i timerne – I giver selv hinanden lektier for. TB og MU fungerer som vejledere i de timer, vi er til stede og kan desuden kontaktes pr. mail, hvis der er spørgsmål. Det er også muligt at skrive til Andrew – men højest 2-3 gange pr. gruppe. Alle spørgsmål skal være korte og præcise. Svar sendes automatisk til alle grupper, så mulighederne er lige.

Det skriftlige produkt:
Er en grupperapport, som afleveres i lectio d. 2/5 inden kl. 10. Rapporten skal give en uddybende behandling af Jeres løsning af opgaven, hvoraf kun udvalgte dele præsenteres ved fremlæggelsen (se afsnittet om mål ovenfor).
Det er vigtigt at I bruger tid på at binde rapportens afsnit sammen til en sammenhængende helhed med en passende indledning og konklusion.
Der gives 5 elevtimer til det skriftlige arbejde.

Litteratur:
Bygningers energibehov, Aggerholm og Grau, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, 2011.

Tabel over U-værdier, Databog Fysik/kemi 2009, F&K Forlaget.

Øvelsesvejledning Varmetab, Fysik for 1.g, Fogh og Nielsen, Silkeborg Bogtrykkeri 1993.

Bygningsreglementet: http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_02_id113/0/42

Rockwool om U-værdi 

Projekt med Bestseller

Vi ser frem til at besøge Bestseller i Brande den 17/11 kl. 9 som et led i projektet "I dialog med erhvervslivet". Under besøget vil vi gerne opleve virksomhedskulturen på Bestseller via en rundvisning, høre om virksomheden og endelig drøfte et undervisningsforløb, der skal være til gensidig gavn for både Bestseller og gymnasierne. Et forløb kunne bl.a. indeholde nedenstående elementer:

Titel: Digital læring - anvendelsesorienteret undervisning
I vores moderne samfund er vi til stadighed i forbindelse med et netværk - også som handlende på nettet. Det vil derfor være et interessant projekt at lade elever beskæftige sig med medieteori og efterfølgende lade dem undersøge, nærlæse og analysere Bestsellers websider med de unge forbrugeres øjne. I den sammenhæng kunne de også formulere forbedringsforslag.
I tysk vil eleverne kunne sammenligne Bestsellers tyske og danske websites samt vurdere vareudbuddet.
Samarbejdet med Bestseller vil kunne åbne elevernes øjne for vigtigheden af sprog og kulturforståelse for at kunne lancere salgsprodukter.
Besøg fra Bestseller og virksomhedsbesøg hos Bestseller med elever.
Bestseller vil få en række vurderinger og forslag fra unge mennesker, som er deres målgruppe.

Eleverne
Tysk: Eleverne går i 1.c, det er en sproglig klasse. De har engelsk A og tysk A studieretningsfag - og flere af eleverne har boet i Tyskland i en periode.(Egå Gymnasium): 13 elever: kun piger
Dansk: Eleverne går i 2g på Århus Statsgymnasium. Klassens studieretningsfag er engelsk og samfundsfag. 28 elever i klassen.

 

Projektets indhold og produkt
 
Virksomhedsbesøg hos Bestseller med eleverne og besøg af Bestseller på gymnasiet
 
- arbejde med medieteori, herunder især receptionsteori (målgrupper mv).
- branding og selvfremstilling
- analyse af hjemmesider (sprogligt og billedlæsning; semiotik)
- lave en virksomhedsprofil
- forbedringsforslag
- på tyskholdet skal eleverne desuden arbejde med at opbygge et ordforråd i forhold til projektet
 
Eleverne producerer en artikelserie eller en ppt/prezzi over emnet - og holde oplæg om deres virksomhedsbesøg (vurdering)
 
Vil du maile tilbage, hvor i Bestsellers virksomhed, Brande vi mødes den 17/11?
 
De bedste hilsner fra Mads og Susanne
 

Projekt med Lokalenergi

(Se projektbeskrivelsen her)

Elever fra Egaa Gymnasium vejleder Restaurant Egå Marina i fordelene ved LED lys.

Video

2. v har arbejdet med LED lys i fysik og matematik, hvor fokus har været den fysikfaglige forståelse af, hvordan LED lys virker samt matematiske beregninger af, hvor rentabelt det er at gå fra andre belysninger til LED.

Den viden som eleverne har opnået har de så anvendt til at udarbejde et tilbud til Restaurant Egå Marina, se tilbud. (PDF-fil: Tilbud til Restaurant Egå Gymnasium).

Ideen med projektet er, at træne eleverne i, at sætte fagligheden i spil til fordel for nogle samarbejdspartnere uden for eller inden for skolen. På den måde opnås der flere fordele, dels motiveres eleverne af, at deres arbejde rent faktisk bliver brugt, og dels bidrager Egaa Gymnasium til det omgivende samfund. Den måde at arbejde på er en del af en overordnet strategi for Egå Gymnasium, med den noget fortærskede betegnelse innovation. For os betyder det, at elevernes faglighed skal sættes i spil så den giver en værdi for andre uden for klassen.

Projektet ligger i forlængelse af et samarbejde med Lokalenergi i Viby, hvor klassen har indspillet en række videoer, der har til formål at forklare fordelene ved LED lys.

Se de spændende videoer:

Lær LED at kende 

Elregning før og efter LED

LED projekt på Cafe Baresso

Talk-show om LED

 

 LED i butikken Mikkel i Hornslet

 

Projekt med Hovedbiblioteket (camp)

SOLUTION CAMP PÅ ÅRHUS HOVEDBIBLIOTEK

Overordnet: 
Samarbejde ml. innovationsholdet 3g_in og Århus Hovedbibliotek om at løse et problem, som biblioteket definerer

Deltagere:
Århus Hovedbibliotek:  3 ansatte fra mindstorm publikumschef Charlotte Stoltenberg  Egaa Gymnasium:  26 elever og en innovationslærer (Mikkel Hollænder Jensen)

Specifik opgave:
Hvad kan biblioteket gøre for at unge, internationale newcomers falder nemmere og hurtigere til i Århus?

Form: 
Fire lektioners innovation afholdt i træk som en solution camp – et endags arrangement, hvor man via innovative arbejdsformer i en kreativ og innovativ fase skaber idéer, der præsenteres for flere juryer.  Til sidst fremlægges de endelige idéer for en jury og den vindende gruppe får en præmie.  I løbet af dagen står biblioteket for forplejning og lokaler, innovationslæreren medbringer materialer til arbejdet.  Billeder blev taget løbende (mangler at få fremsendt) – program ses på næste side

Evaluering: 
Udvidet evaluering (FNOS-skema* og spørgeskema om arrangementet) i en lektion efter afholdelse. Arrangementet er overordnet blevet meget positivt evalueret af eleverne – og lærer (mangler lige en enkelt samtale med HB’s ansatte). Over 26 spørgsmål om de forskellige aktiviteter og over hele dagen, konceptet, arbejdsformen osv, er der afgivet en middelscore på 5,88 – på en skala fra 1-6 (6 er bedste karakter), så tilfredsheden har været meget stor.  FNOS-skema udfyldt af eleverne ses på sidste side.
Elevcitater


*FNOS:  Fjern, Nedprioritér (/undgå), Opprioritér (/behold), Skab (/opnå)


Solution camp på Aarhus Hovedbibliotek

hold 3g-innovationsholdet fra Egaa Gymnasium


08.45-09.00
• Vi mødes uden for bygningens hovedindgang – eleverne ved ikke hvad der skal ske
• Lokaler: salen samt lokale B, indgang gennem personaleindgangen.

09.00-9.30
• præsentation af opgaven og baggrund for opgaven

09.30-10.00
• opstilling af borde i grupper, ice breakers, navne på teams uddeles – faciliteter gennemgåes

10.00-11.30
• idégenerering, idéforbedring og første beskrivelse af løsningsforslag udarbejdes i grupperne

11.30-12.30
• de 7 grupper præsenterer deres projekter kort i 3 minutters oplæg for et panel mhp kritisk  feed back (3 medlemmer af jury – stille spsm. Til projekterne )
• imens kan de andre elever spise frokost / arbejder videre - kun grupperne må gå ind til præsentation – det er en konkurrence! – rækkefølge annoceres. 
• VIGTIGT at overholde tiden

 12.15-13.20
• Videre arbejde med projekterne indarbejdelse af feed back og klargøring af præsentation
• projekter/løsninger med navn indsendes kl 13.20 til Mikkels e-mail:   hj@egaa-gym.dk.

 13.20-13.35
• Kaffe/the/sodavand og klar til præsentation for alle og for jury – lokalet ryddes op
 
13.35-14.35
• præsentation af reviderede projekter foran jury og resten af holdet + evt andre MAX 6 minutter/gruppe.

14.35-14.50
• Juryen voterer.

14.50-ca 15.10
• udpegning af vinderprojekt, fotos tages osv. Overrækkelse af præmie.
 
Ca. 15.10
eleverne får fri – finder selv hjem med bus

FNOS – skema

 

Har ikke

Har

Er godt

SKAB (opnå)

 

 

 

 

·         Mere gruppebrainstorm

 

·         Fri idégenerering

 

·         Mere intro til PF

 

·         Flere innovative redskaber

 

·         Flere eksperter i opgaven når den stilles – i dette tilfælde gerne en ung newcommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPRIORITÉR (behold)

 

 

 

 

·         Gruppearbejde

 

·         Frie tøjler

 

·         Varierede arbejdsformer

 

·         Åben arr.

 

·         God forplejning

 

·         Ud af skolen-oplevelse

 

·         Konkurrenceelement

 

·         Specialiststjury

 

·         Feed back

Er skidt

 

 

 

Undgå (nedprioritér)

 

·         Pladsmangel (det er vigtigt med plads)

 

·         Inaktive deltagere

 

·         Tidspres

 

·         En for styrende lærer

FJERN

 

·         Lidt lang tid til nogle af øvelserne

 

·         Rolleassociationer

 

·         Kort tid til idésortering og fokusering

 

ELEVCITATER FRA SPØRGESKEMA – ÅBEN EVALUERINGSDEL:
”Godt at arbejde positivt. Godt med et konkret problem, hvor dem som søger løsningen tager os seriøst.”

” synes at det var godt, at man udelukkende fik fik spørgsmål som konstruktiv kritik. Det gav et godt grundlag for at forbedre sin idé.”

” Godt at få respons på ens arbejde, da man på det tidspunkt var ved at gå lidt kold på ideer. Syrebadet satte gang i det hele igen.”

” Synes det var en god måde at komme ind i faget på.”

” Det var godt at vi ikke skulle holde faste pauser, det gjorde at vi blev i fokus.”

 

Hovedbibliotekets oplevelse af innovationscampen.

Set fra bibliotekets side blev dagen en spændende dag, præget af engagerede elever med lyst til at deltage. Og deres bidrag gav input i forhold til den problemstilling, der var temaet for campen. Eleverne kom med en ”udefrakommende-viden”, og de kunne dermed berige og åbne bibliotekets perspektiv på den problemstilling, der blev arbejde med.

 

Det er endnu ikke besluttet, om biblioteket arbejder videre med at udvikle og eventuelt realisere en af ideerne. 

Projekt med Hovedbiblioteket (Harry Potter)

Formidlingsprojekt - samarbejde mellem en 2g kemi A klasse og Hovedbiblioteket i Århus.


Harry Potter kemi på Hovedbiblioteket.
Projektet fik sin oprindelse i dialog mellem undertegnede og Charlotte Stoltenberg fra Hovedbiblioteket ved det første seminar i projektet ”Dialog med erhvervslivet”. Vi diskuterede, hvordan kemi og et bibliotek kunne finde et fælles ben til et samarbejde. Efter grundige overvejelser faldt det ud til et projekt med formidling af naturvidenskab i børnehøjde. Dvs gymnasieeleverne skulle præsentere naturvidenskab på biblioteket for de gæstende børn i bibliotekets børneafdeling.


I forbindelse med et møde med Tina Lyngholm Thygesen og Heidi Philipsen fra børneafdelingen fandt vi hurtigt ud af et koncept, som skulle indeholde lidt show og lidt ”hands on”. En oplagt ide, var at tage udgangspunkt i et bog-tema, fx under overskriften ”Harry Potter” kemi.


Forud for projektet deltog klassen sammen med andre af gymnasiets science-klasser i et åbent hus arrangement på gymnasiet, hvor 4. og 5. klasser fra de omkringliggende folkeskoler kom besøg. Her skulle der laves boder, hvor de unge gæster kunne gå rundt og lave eksperimenter og få forklaringer på forsøgene af gymnasieeleverne.


Gymnasieeleverne blev efterfølgende pudset på opgaven med yderligere at finde frem til velegnede demonstrationsforsøg, som kunne bruges til et kemishow, samt udvælge de små ufarlige eksperimenter som kunne bruges til workshops på biblioteket - og som passede ind i Harry Potter temaet. Alle eksperimenter blev øvet hjemmefra.


Showet blev bygget op omkring oplæsning fra Harry Potter bøgerne, hvori der er masser af kemi mere eller mindre skjult i fortællingen. En af eleverne bandt show-forsøgene sammen ved hjælp af højtlæsning af de relevante afsnit i bøgerne. Emnerne for de valgte workshops var på tilsvarende måde relateret til Harry Potter bøgerne, lige fra fremstilling af egne bogmærker, tegning med trylleblæk til fremstilling af slik med overraskende virkning, når det kom ind i munden.


Klassen blev det i to grupper og hver gruppe havde én dag på biblioteket, én dag i vinterferien og én lørdag i ugen efter. Disse tidpunkter var valgt i samarbejde med Tina og Heidi, idet det ville være dage med mange besøgende.


Det faglige udbytte kan umiddelbart synes lavt i et projekt om dette, men kigger man nærmere efter, er eleverne nødt til at sætte sig ind i teorien i eksperimenterne, og de skal være så fortrolige med udførelsen, at de er helt trygge ved dem. I de faglige mål i læreplanen for kemi står der bl.a. at eleverne skal kunne formidle kemisk viden såvel skriftligt som mundtligt i både fagsprog og dagligsprog, de skal kunne relatere observationer og modelfremstillinger til hinanden, og de skal kunne omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig og reflekteret vis. Ved at skulle fortælle om eksperimenterne i et sprog så selv mindre børn får lidt ud af det, samt instruere dem i det praktiske arbejde er gymnasieeleverne nødt til at koble det fagsprog de kender fra klasseværelset til et dagligsprog, deres forklaringen vil ikke virke, hvis ikke de selv kan lave koblingen mellem observationer og modelfremstillinger og selvfølgelig skal alt foregå på fuldstændig sikker vis. Herudover har eleverne selv skullet skrive drejebøger til eksperimenterne til de små workshops. Et formidlingsprojekt af denne karakter kan således være medvirkende til at træne flere af de faglige mål.


Evalueringen fra eleverne var meget positiv, de fleste er meget glade for at formidle, og kontakten med de begejstrede gæster på biblioteket blev vurderet meget højt. Det er altid dejligt at have et positivt og glad publikum. Enkelte af eleverne bemærker, ikke overraskende, at den fagfaglige udfordring ikke har været særlig høj.


Den umiddelbare respons fra forældre og bedsteforældre til gæsterne var også lutter positiv, de synes, at eleverne gjorde et meget flot arbejde med showet og nød at se deres børn og børnebørn være dybt optaget af de mange små workshops.


Fra bibliotekets side har der være rigtig meget ros til eleverne fra EG10y, de har hørt mange fine og rosende ord fra forældre efterfølgende. Og i den kommende naturvidenskabsfestival i uge 39 2012 er vi blevet spurgt, om vi vil komme og afholde endnu to runder med formidling af naturvidenskab i børnehøjde. Det bliver imidlertid en anden klasse, som får lov til at udfolde sig denne gang, EG11y.


Samarbejdet mellem lærer og medarbejderne på biblioteket har fungeret upåklageligt, vi har haft en række planlægningsmøder på biblioteket, hvor vi har aftalt detaljerne omkring projektet, og ud over dette har vi klaret kommunikationen via email.


Billeder fra den første dag i vinterferien kan ses på følgende link: http://eg10y-kemi.wikispaces.com/Billeder+Harry+Potter

 

Vibeke Axelsen
Kemilærer Egaa Gymnasium.

Projekt med Steno Museet

Dialog med erhvervslivet – 1. c i dialog med Steno Museet.
Produkterne


I forbindelse med dialogprojektet har eleverne udarbejdet tre produkter:

• Besøgsrapport
• PPt-præsentation med titlen: En dannelsesrejse i Universet – hvad ser vi når vi kikker ud
• En artikelserie med ovenstående titel

Der er fokus på 7 forskellige problemstillinger – én pr. læsegruppe:

1. Hvad ser vi når vi kikker ud? – et overblik over hvad vi kan se med og uden instrumenter.
2. Universets opbygning og forandring
3. Verdensbilledets udvikling
4. Vores solsystem i mælkevejen
5. Døgnrytme og årstider
6. Jord og måne – hvilke fænomener knytter sig hertil?
7. Observationer og forklaringer

Problemstillingerne danner udgangspunkt for gruppernes arbejde med de tre produkter.

Besøgsrapporterne
Eleverne blev bedt om at skrive en rapport (ca. én side pr gruppe) op ud fra følgende skabelon:
I skal have fokus på problemstilling nr. x. Kik evt. i FC konferencen for at få problemstillingen uddybet.
• I tilknytning til problem nr. x: Hvad har I fåret formidlet og hvordan? – Hvorfor sådan? - altså hvorfor tror I museet har valgt netop dette indhold og netop denne formidlingsmetode?
• Beskriv museumsbesøgets betydning for jer i denne faglige sammenhæng.
• Hvad mener I er vigtigt i forhold til at få et godt museumsbesøg i nævnte faglige sammenhæng?
• Fremsæt ideer til faglige elementer og formidlingsmæssige tiltag, som I vil foreslå museet med henblik på at give jer et endnu større udbytte af besøget. Brug KIE modellen og følg tidsplanen fra programmet.
Følgende begreber kan indgå i jeres rapport:
1) Figuren: Læring, engagement og oplevelse
2) Figuren: Niveau for levendegørelse
3) Teksten om Udstillingsprincipper: Didaktisk, affektiv og æstetisk
4) Stikordene: Inspirationskilde, videntilvækst, faglig fordybelse og forståelse.PPt præsentationer
Eleverne fik følgende besked:
Det produkt I skal skabe i dag er et råprodukt, som vi skal arbejde videre med hjemme. Det skal med tiden ende med at være selvforklarende – det vil sige, der behøves ikke en rundviser som forklarer og besvarer spørgsmål osv.
Klassens samlede produkt er en præsentation, som skal udgøre en dannelsesrejse i Universet, for en person der er på museum.
Hver gruppe må bidrage med 3 slides. I skal overveje indhold og formidlingsmetode. I skal holde jer til jeres egen problemstilling. Der må være tegninger, animationer, billeder, citater, spørgsmål, svar i form af tekst eller andet og sikkert meget mere. Måske fremstiller I nogle modeller som I afbilleder.
Vigtigt: Husk kildeangivelser. Pas på copy right!
Kun korte citater kan accepteres.

Eleverne evaluerede hinandens råprodukt samme dag (aften) som vi havde været på besøg på museet. De var helt fantastisk konstruktive i deres evalueringer og ligeså gode til at tage imod kritik. Deres præsentationer er afleveret til retning hos mig og efterfølgende arbejder eleverne videre. De 7 præsentationer samles i én.

Artikelserien
Artiklerne blev udviklet i en længerevarende skriveproces, hvor eleverne skiftevis arbejdede i grupper og individuelt. Tanken var at skrive for at lære og samtidig lære at skrive.
Det første udkast af artiklerne blev rettet grundigt.
Herefter var der følgende arbejdsproces gruppevis og individuelt:
- Bestem rækkefølgen af afsnit
- Bliv enige om eventuelle ændringer i indhold
- Hvilke figurer og lignende mangler, hvad skal i have med?
- Hvem skriver hvilke afsnit (de samme som sidst stort set)?
- Skriv den fælles indledning, den skal være inspirerende.
- Alle skal skrive i Windows kompatibelt dokument. Se skabelon i konferencen.

Kravene til de endelige artikler var:
Den skal give anledning til læring og engagement. Den skal virke inddragende. Der skal være passende høj faglighed, have et videnskabeligt præg - den skal kunne læses og forstås af en elev i 1.g. Den skal være dækkende i forhold til det læste pensum. Den enkelte gruppes bidrag er 2-3 sider inklusiv figurer og billeder. Der skal være fodnoter med kildehenvisning. Vi skal blive enige om layout. Gruppen må forvente 2-3 timers hjemmearbejde inden afleveringen.

De endelige artikler blev læst og kommenteret af mig. Der blev givet kommentarer i forhold til om man faktisk havde udbedret artiklerne siden første tilbagelevering. Jeg kommenterede selvfølgelig også på det endelige resultat. Jeg synes alle artikler lever op til kravene.
Hvis eleverne fik tid til at aflevere en 3. gang tror jeg disse artikler ville blive - ikke bare gode, men ganske fremragende. Det er dog PowerPoints præsentationerne der skal være vores hovedprodukt, så det bliver dem eleverne skal afsætte tid til her i slutfasen.

Besøgsrapporterne og artikelserien med mine kommentarer fremsendes. Jeg håber I vil synes om det hele. Senere vil vi invitere jer ud til at se præsentationen. Det skal gerne være i starten af april.

 

Afsluttende besøg fra Steno Museet (Indeholder Program)

Besøgsrapporter

Artikelserien "En dannelsesrejse i universet"

Samlet slideshow

Med venlig hilsen
Dorte Gade