Studie- og ordensregler

Generelt

Egaa Gymnasium er arbejdsplads for elever, lærere og teknisk-administrativt personale. 
I overensstemmelse med skolens værdier er det skolens politik at sikre, at alle 3 grupper udviser respekt og tolerance indbyrdes og for hinanden, således at skolen er et trygt sted at være. 
Dette gælder både i de skemalagte undervisningsblokke og i aktiviteter på eller uden for skolen fx ekskursioner, studierejser og skoleidrætsstævne.
 
For elevernes vedkommende sikres dette ved:
 - At tage ansvar for sin egen adfærd og tage hensyn til sine medmennesker i undervisnings – såvel som i sociale sammenhænge.


- At vise ansvarlighed overfor skolens inventar og behandle dette samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt. Dette gælder også skolens tekniske udstyr herunder IT. Skolen stiller computere, udstyr og programmer til rådighed til skolearbejde. Misbrug af udstyret må ikke finde sted: Fx ulovlig download, lagring eller distribution på skolens netværk og udstyr.


- At skolen løbende arbejder for at støtte elever, som har besluttet sig for at stoppe med at ryge og at opfordre andre rygere til at gøre det samme. Rygning må (jævnfør rygeloven) ikke foregå på skolens område. Det er heller ikke tilladt at ryge på de tilstødende private marker. Rygning henvises til det offentlige areal ved Mejlbyvej ved indkørslen til skolen. Disse rygeregler gælder også for el-cigaretter.

- At spisning som hovedregel foregår i kantinen. Service skal blive i kantineområdet og skal selvafryddes. I de korte frikvarterer, hvor det kan være vanskeligt at nå at komme i kantinen, er det dog tilladt at spise mellemmåltider som frugt, kiks og lignende i de normale undervisningslokaler og fællesarealerne, men ikke i faglokalerne. Hvad angår drikkevarer, må der kun medbringes vand eller lignende i flaske med skruelåg i undervisningslokalerne. Lærerne kan ved særlige lejligheder dispensere fra ovenstående.


- At der ikke må medtages, indtages eller formidles alkohol eller euforiserende stoffer på skolen eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område – ligesom det er forbudt at møde på skolen eller ved de nævnte aktiviteter i påvirket tilstand. 

Ovenstående gælder også på studieture og ekskursioner under rejsen og under programmet, ligesom eleverne skal være klar til dagens program. Overtrædelser heraf kan medføre hjemsendelse for egen regning.

Øl og vin er tilladt ved særlige lejligheder efter rektors tilladelse. Pågribes man i at medbringe, indtage eller formidle euforiserende stoffer, vil man straks blive meldt til politiet.


- At eleverne sørger for, at klasselokalerne er ryddelige, og at stolene bliver hængt op under bordene, når klassen har haft sin sidste lektion i lokalet.


- At fællesarealerne er inddelt i forskellige zoner, hvor der accepteres forskellige støjniveauer: I biblioteket skal der være helt ro, i studieområderne tillades kun samtaler som følge af gruppearbejde og lignende, og endelig er der i kantinen og sofaområderne mulighed for almindelig socialt samvær, men unødig støj skal undgås.


- Boldspil er ikke tilladt på fællesarealerne.


- At man i skoletiden skal være hensigtsmæssigt påklædt. Dette indebærer bl.a., at man skal være omklædt til idrætstøj i idrætstimerne og bære kitler efter lærerens anvisning i kemi. Det er ikke tilladt at gå med tildækket ansigt i skoletiden.


- At det kun tilladt at fotografere begivenheder på skolens område - eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolens område - til internt brug på skolen. Offentliggørelse af sådanne fotografier på internettet eller andre steder kan kun ske efter tilladelse fra skolens ledelse.

Ved overtrædelse af disse regler kan rektor efter situationens alvor iværksætte: 
- Mundtlig påtale.
- Skriftlig advarsel.
- Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
- Bortvisning i en kortere eller længere periode i indtil 10 dage på et skoleår.
- I særligt graverende tilfælde: Bortvisning fra skolen.
 
Ovennævnte sanktioner følger i øvrigt samme procedure som gælder for fraværsreglerne (se nedenfor).


Fraværsregler  
Fraværsreglerne har som formål at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen – samt at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø.
På skolen er der mødepligt til og krav om aktiv deltagelse i al undervisning og andre aktiviteter, skolen afholder i skoletiden, ligesom der er pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt. Det betyder, at alle forsømmelser registreres, herunder for sent fremmøde og opgaver, der ikke afleveres rettidigt.
 
I hver lektion registreres fremmøde/fravær. Med regelmæssige mellemrum beregnes antallet af afholdte timer/stillede opgaver samt den enkeltes fraværstimer /manglende opgaver.

Forsømmelsesregistreringerne vil være tilgængelige på skolens intranet (Lectio), og der er således mulighed for selv at kontrollere forsømmelserne. 
 
Hvis der ikke er enighed i de registrerede forsømmelser, skal den pågældende lærer kontaktes hurtigst muligt.

Eleverne har i tilfælde af fravær pligt til at angive fraværsårsagen i Lectio. Elever kan i særlige tilfælde opnå tilladelse til fravær. Eleven skal i sådanne tilfælde ansøge skolens ledelse herom.

Der tages højde for fravær i følgende tilfælde: 
 - ved deltagelse i ekskursion, studierejse, skoleidrætsstævne eller lignende 
- ved informationsmøde på videregående uddannelser eller lignende
- ved deltagelse i elevrådsarbejde og skoleudvalgsmøder
- ved arbejde som tutor 
- ved borgerligt ombud.

Fremmødte elever, der på grund af et handicap, funktionsvanskeligheder eller lignende ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan anmode skolens ledelse om fritagelse for dele af undervisningen. Eleven vil i sådanne tilfælde normalt blive afkrævet en lægeerklæring og må selv afholde udgiften hertil. 
 
Skolen griber ind over for forsømmelser. Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvornår skolen reagerer med følgende advarsler og sanktioner:

 
“GULT KORT” 
I tilfælde af forsømmelsesproblemer gives normalt først et “gult kort”, altså en påmindelse om at bringe forsømmelserne ned.

SKRIFTLIG ADVARSEL
En skriftlig advarsel er en kraftig henstilling om at bringe forsømmelserne ned. Denne advarsel gives ud fra en objektiv registrering af forsømmelserne (timer/opgaver), dvs. at der i denne fase ikke tages hensyn til særlige forhold som sygdom og andre forhold.
Advarslen gives i forbindelse med en samtale med rektor eller uddannelsesleder og skal underskrives af eleven.
 
SANKTIONER: 

I tilfælde af fortsatte forsømmelser (timer/opgaver) efter en skriftlig advarsel, indkaldes til en samtale, hvor følgende sanktioner kan iværksættes: 
 
1. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. I de pågældende fag gives ikke årskarakter ligesom evt. givne årskarakterer bortfalder.  
 
2. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag kan først aflægges det følgende år og kun under forudsætning af, at skolens ledelse træffer beslutning om, at eleven kan deltage i undervisningen på ny.

3. Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Det betyder også, at betingelserne for at få SU bortfalder, da man ikke længere er studieaktiv. Eleven har mulighed for inden for de givne frister at tilmelde sig eksamen. 
 
Hvis eleven er under 18 år, vil meddelelse om advarsel eller sanktion blive sendt til forældrene, som returnerer den i underskrevet stand til skolen.

Snyd med skriftlige opgaver 
Som en del af introduktionsforløbet i 1.g bliver eleverne orienteret om problemer og konsekvenser med hensyn til snyderi med skriftlige opgavebesvarelser.
 
Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig.
Får en lærer mistanke om snyderi og bliver denne mistanke bekræftet gennem en samtale med eleven, da gælder følgende: 
1) Besvarelsen registreres som ikke afleveret (dvs. at den tæller som forsømmelse)
2) Klassens uddannelsesleder og klassens lærerteam orienteres, og læreren giver herefter eleven en påtale.
 
Gentager snyderiet sig vil uddannelseslederen indkalde til en samtale og give eleven en skriftlig advarsel.
Gribes eleven i snyd for tredje gang, skal eleven aflægge prøver i alle fag på det pågældende klassetrin i forbindelse med skoleårets afslutning.
 
Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver som fx dansk/historie-opgaven, studieretningsopgaven eller årsprøver, erklæres besvarelsen ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave.
 
Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning, og eleven kan tidligst gå til eksamen det følgende år.
 
Sanktionerne overfor snyd følger de samme procedurer, som gælder for fraværsreglerne.
 
Oprykning    
 
Oprykning af en elev til næste klassetrin er betinget af, at eleven har fået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.
Eleven har krav på oprykning, når eleven har gennemført de krævede prøver og større skriftlige opgaver og har mindst 2,0 i vægtet gennemsnit af eksaminer, årsprøver, årskarakterer og større skriftlige opgaver, der er bedømt med karakterer.
Hvis en elev ikke har opnået mindst 2,0 i vægtet gennemsnit ved afslutningen af skoleåret, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at eleven ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, kan eleven nægtes oprykning. Eleven får mulighed for at udtale sig før den endelige beslutning træffes af rektor.


Klage  
 
 
Elever – og forældre, hvis eleven er under 18 år – kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne og oprykning til næste klasse. Klageinstansen er Undervisningsministeriet.
Klagen indgives inden 2 uger efter afgørelsen og stiles til rektor. Rektors kommentar til klagen kan med en uges frist kommenteres af eleven eller forældrene. Kommentaren vedlægges klagen til Undervisningsministeriet.

 


Historik

Studie- og ordensreglerne er vedtaget for første gang i skoleåret 2005/06 i skolens samarbejdsudvalg efter forudgående høring i elevrådet. Reglerne er siden justeret den 10.10. 2006.
Nærværende studie- og ordensregler, der er en justering af ovennævnte regler, er ligeledes efter høring i elevrådet vedtaget i skolens samarbejdsudvalg den 27.11.2012 og træder i kraft mandag den 3. december 2012.